Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
124
5
Ses Kaydý ve Oynatýmý
Ses Kaydý ve Oynatýmý
Ses Kaydý (Ses Kaydý Modu)
Ses kaydedebilirsiniz. SD Hafýza Kartýnda ne kadar boþluk olduðuna baðlý olarak 
LCD ekranda kaydedilebilir süre belirmektedir.
1
Çekim modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
O (Ses Kaydý) seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (
2345) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Kaydedilebilir süre LCD ekranda belirir.
Kalan kaydedilebilir süre
Kayýt süresi
4
Deklanþör düðmesine basýnýz.
Kayýt baþlar. Kayýt esnasýnda eriþim lambasý yanar.
Deklanþör düðmesine bir saniyeden fazla bir süre 
için basýldýðýnda, düðmeye basýlý tutulduðu 
müddetçe kayýt devam eder ve düðme 
býrakýldýðýnda kayýt durur.
Deklanþör düðmesi
Hoparlör
Mikrofon
Açma/kapatma düðmesi
Ses Kaydı
OK
MENU
Tamam
İptal
Ba
Baş
şlat
lat
SHUTTER
Başlat
REC
01:30:22
01:30:22
01:30:22
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1
2
e_kb449.book  Page 124  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM