Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
125
5
Ses Kaydý ve Oynatýmý
5
Deklanþör düðmesine basýnýz.
Kayýt durur. Kalan kaydedilebilir süre belirir.
6
Mod Paletini görüntülemek ve baþka bir moda geçmek 
için dört-yollu düðmeye (
3) basýnýz.
Ses Kayýt modundan çýkabilirsiniz.
• Ses, tek kanallý WAVE dosyalarýna kaydedilir.
• Mikrofon kameranýn ön kýsmýna yerleþtirilmiþtir. En iyi sesi elde etmek 
üzere kamerayý konumlandýrýnýz.
• Kayýt esnasýnda 
3 düðmesine basýlmasýyla bir indeks eklenebilir.
• Yüksek kapasiteli bir SD Hafýza kartý üzerine maksimum 24 saate kadar 
ardýþýk ses kaydý yapabilirsiniz.
e_kb449.book  Page 125  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM