Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
128
5
Ses Kaydý ve Oynatýmý
1
Oynatým moduna giriniz ve çalmak 
istediðiniz ses notuna sahip olan 
resmi dört-yollu düðmeyi (
45
kullanarak seçiniz.
Eðer görüntülenen fotoðrafta U belirirse, 
bir ses notu kayýtlý demektir.
2
Dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
Oynatým baþlar.
Dört-yollu düðme (x) : Ses seviyesini artýrýr.
Dört-yollu düðme (w) : Ses seviyesini azaltýr.
3
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çalma durur.
Bir Ses Notu Çalma
Yalnýzca Ses Notlarýnýn Silinmesi 1s.138
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Zoom düðmesi
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
12:00
12:00
12:00
100-0010
100-0010
100-0010
e_kb449.book  Page 128  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM