Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
12
(
∗) Ile iþaretlenmiþ olan ürünler opsiyonel aksesuarlar olarak ayrýca satýlýr.
Pil Þarj Cihazý D-BC8, yalnýzca, AC kablosunun da dahil olduðu bir set olarak mevcut 
olup ayrý bir parça olarak satýlmaz.
Opsiyonel aksesuarlarla ilgili detaylar için, bakýnýz “Opsiyonel Aksesuarlar” (s.196).
Paketin Ýçindekilerin Kontrol Edilmesi
Kamera
Optio A40
Aský
O-ST20 (
∗)
Program (CD-ROM)
S-SW68
AV kablosu
I-AVC7 (
∗)
USB kablo
I-USB7 (
∗)
Þarj edilebilir lityum-iyon pil
D-LI8 (
∗)
Pil þarj cihazý
D-BC8 (
∗)
AC kablosu
Kullaným Kýlavuzu 
(bu kýlavuz)
e_kb449.book  Page 12  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM