Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
129
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Oynatým/Silme/Düzenleme
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
SD Hafýza Kartýnda ve dahili hafýzada kayýtlý olan fotoðraflarý izlemenin zevkini 
çýkarabilirsiniz.
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Bir SD Hafýza Kartý takýlý olduðu zaman
LCD ekranýn sað üst köþesinde ? belirir ve SD Hafýza Kartýnda kayýtlý 
olan fotoðraflar oynatýlýr.
SD Hafýza Kartý takýlý olmadýðý zaman
LCD ekranýn sað üst köþesinde 
@
 belirir ve dahili hafýzada kayýtlý olan fotoðraflar 
oynatýlýr.
Fotoðraflarýn izlenmesi hakkýndaki talimatlar için “Bir Fotoðrafýn Ýzlenmesi” (s.37) 
ya da “Önceki ya da Sonraki Fotoðrafýn Ýzlenmesi” (s.37) kýsmýna bakýnýz.
Sekiz kereye kadar büyütülmüþ fotoðraflarý görüntüleyebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve büyütmek istediðiniz fotoðrafý 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Zoom düðmesinde
x
/
y
 tuþuna basýnýz.
Düðmeye her bastýðýnýzda, zoom skalasý aþaðýdaki 
þekliyle deðiþir: 1.3×, 2.0×, 2.6×, 4.0×, 5.3×, 8.0×. 
Fotoðrafýn hangi kýsmýnýn büyütüldüðünü kontrol 
etmek amacýyla ekranýn sol alt kýsmýndaki kýlavuzu 
kullanabilirsiniz.
Dört-yollu düðme (2345) : Yakýnlaþtýrýlacak 
konuma hareketi 
saðlar.
Zoom düðmesi (x)
: Fotoðrafý büyütür.
Zoom düðmesi (w)
: Fotoðrafý küçültür.
Fotoðraflarýn Ýzlenmesi
Zoom Ekraný
Zoom düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
3 düðmesi
Deklanþör düðmesi
2.0x
2.0x
2.0x
Kýlavuz
e_kb449.book  Page 129  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM