Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
130
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
3
3 düðmesine basýnýz.
Zoom’lu izleme sona erer.
Zoom’lu oynatým esnasýnda zoom düðmesinde x/y tuþuna basarak fotoðrafý 
maksimum büyütme boyutunda görüntüleyebilirsiniz.
1
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
3
[Hýzlý Zoom] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
4
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
5
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Eðer favori fotoðraf ve ses dosyalarýnýzý dahili hafýzada saklarsanýz, bunlarý 
istediðiniz zaman ve istediðiniz þekilde oynatabilirsiniz. (Albümüm fonksiyonu)
Bunlarý, kamerada takýlý olan SD Hafýza Kartý ile dahili hafýzadan çaðýrabilirsiniz.
1
SD Hafýza Kartý takýlý halde iken, Çekim modunda 4 saniyeden 
daha fazla bir süre için 
Q Oynatým düðmesine basýlý tutunuz.
Q düðmesine basýldýktan iki saniye sonra objektif geri çekilir. Dahili hafýzadaki 
fotoðraflar ve sesler iki saniye daha geçtikten sonra oynatýlýr.
Hýzlý Zoom Fonksiyonu Ayarý
Dahili Hafýzadan Fotoðraflarýn Çaðrýlmasý
• SD Hafýza Kartýnda kayýtlý olan fotoðraf ve seslerin oynatýldýðý gibi, “albümüm” 
içindeki dosyalarý oynatabilirsiniz.
• Aþaðýdakileri uygulamak için, “albümüm” kýsmýnýn oynatýlmasýný durdurunuz. 
- SD Hafýza Kartýndaki fotoðraflarý izlemek için.
- SD Hafýza Kartý ve dahili hafýza arasýnda dosyalar kopyalamak için.
- Bir SD Hafýza Kartýný veya dahili hafýzayý formatlamak için.
• “Albümüm” kýsmýnýn oynatýmýný durdurmak için, aþaðýdakilerden herhangi 
birini uygulayýnýz.
- Q Oynatým düðmesine basýnýz ya da deklanþör düðmesine yarýya kadar 
basýnýz. Kamera, Çekim moduna geri döner.
- Kamerayý kapatýnýz.
USB Bağlantısı
Parlaklık Svysi
Güç Tasarrufu
Hızlı Zoom
PC
5sn.
Video Out
NTSC
Ayar
MENU
Çıkış
Otomatik Kapanma 3dk.
e_kb449.book  Page 130  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM