Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
131
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Filmleri oynatabilirsiniz (seslerle birlikte). Oynatým esnasýnda LCD ekranda 
bir iþlem kýlavuzu belirir. Ýþlemler oynatýmý, kare kare oynatýmý (ileri veya geri), 
duraklatmayý ve ses ayarýný içerir.
1
Oynatým moduna giriniz ve oynatýlacak filmi seçmek 
üzere dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (2) basýnýz.
Oynatým baþlar.
• Ýzleme/çalma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler 
yapýlabilir.
Dört-yollu düðme (
4
) : Hýzlý geri sarma þeklinde 
oynatýr.
Dört-yollu düðme (
5
) : Hýzlý ileri sarma þeklinde 
oynatýr.
Dört-yollu düðme (
2
) : Filmi duraklatýr.
4 düðmesi
: Ekran modunu deðiþtirir. (1s.132)
Zoom düðmesi (w/x): Ses seviyesini ayarlar.
• Oynatým duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlabilir.
Dört-yollu düðme (4) : Filmi kare kare geri oynatýr.
Dört-yollu düðme (5) : Filmi kare kare ileri oynatýr.
Dört-yollu düðme (2) : Oynatýmý tekrar baþlatýr.
4 düðmesi
: Ekran modunu deðiþtirir. (1s.132)
3
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Oynatým durur ve ekran ilk kareye geri döner.
4
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera, Çekim moduna döner.
Filmlerin Oynatýmý
Hýzlý geri sarma ve hýzlý ileri sarma ile oynatým esnasýnda hiçbir ses çýkýþý olmaz.
Dört-yollu kontrol düðmesi
Oynatým düðmesi
4 düðmesi
Zoom düðmesi
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
00:00:00
00:00:00
00:00:00
12:00
e_kb449.book  Page 131  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM