Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
132
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Oynatým modunda, “ekran modlarýna” geçiþ yapmak için 
4/Display düðmesine 
basýnýz. Oynatým modu için 3 ekran modu bulunmaktadýr. 
Normal Ekran
Çekim bilgisi görüntülenir.
Histogram Ekraný
Fotoðrafýn parlaklýk daðýtýmý görüntülenir. 
Yatay eksen parlaklýðý (sol uç en karanlýk 
ve sað uç en parlaktýr) ve dikey eksen piksel 
sayýsýný gösterir.
Simge yok 
Çekim bilgisi görüntülenmez.
Oynatým Modunda Çekim Bilgilerinin Görüntülenmesi
Ses Notu simgesi
Kart/Dahili hafýza simgesi
Klasör ismi
Dosya ismi
Koruma simgesi
Pil göstergesi
Çekim tarihi ve zamaný
Dört-yollu düðme iþletim kýlavuzu
Kaydedilen piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz dengesi
AE ölçme
Hassasiyet
Histogram
Diyafram açýklýðý
Obtüratör hýzý
Ekran Modunun 
1
s.122 Kaydedilmesi
• Eðer 
4/Display düðmesine 1 saniyeden daha fazla bir süre için basýlý 
tutarsanýz, LCD Parlak Modu etkin hale gelir. LCD ekran belli bir zaman 
süresi için daha parlak hale gelir. (1 s.37)
• Filmlerin oynatýmý esnasýnda histogram ekran mevcut deðildir.
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
12:00
7
4
3
5
2
1
8
6
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
F2.8
F2.8
F2.8
100-0010
100-0010
12:00
12:00
100-0010
12:00
AWB
AWB
ISO 100
ISO 100
AWB
ISO 100
1/60
1/60
1/60
12
M
1 2 3 4 5
7
8
6
Normal Ekran
e_kb449.book  Page 132  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM