Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
133
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Ayný anda dokuz fotoðrafý görüntüleyebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve bir fotoðraf seçmek üzeredört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Zoom düðmesinde w/f tuþuna 
basýnýz.
Dokuz fotoðraf minyatürü tek bir seferde 
görüntülenir. Minyatürler, bir seferde ve sayfa 
sayfa olmak üzere deðiþir.
Dört-yollu düðme 
: Çerçeveyi hareket ettirir.
(2345)
Dört-yollu düðme (4) : Çerçeve, üst-sol fotoðrafta 
olduðu zaman bir önceki 
sayfayý görüntüler. 
(Yalnýzca on veya daha fazla kayýtlý dosya olduðunda 
mevcuttur.)
Dört-yollu düðme (5) : Çerçeve, alt-sað fotoðrafta olduðu zaman bir sonraki sayfayý 
görüntüler. (Yalnýzca on veya daha fazla kayýtlý dosya 
olduðunda mevcuttur.)
Fotoðraflarýn üzerindeki simgeler aþaðýdakileri ifade eder:
Simge yok
: Ses notu olmayan fotoðraf
O (görüntülü)
: Ses notlu fotoðraf
C
: Film (Filmin ilk karesi görüntülenir.)
O (görüntüsüz)
: Sadece ses dosyasý
: Görüntülenemeyen fotoðraf
3
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen fotoðraf tam ekranda görüntülenir.
Dokuz-Kare Ekraný/Takvim Ekraný
Dokuz-Kare Görüntüsü
3 düðmesine veya 3. Adýmda zoom düðmesinde x/y tuþuna basarak da, 
seçilen fotoðrafý tam ekran görüntüsüne getirebilirsiniz.
Dört-yollu kontrol düðmesi
Zoom düðmesi
4 düðmesi
100-0010
?
?
?
Seç & Sil
Seçilen fotoðraf
e_kb449.book  Page 133  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM