Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
134
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Takvim ekranýnda, kaydedilen fotoðraflar ve ses dosyalarý takvim formatýnda tarih 
bazýnda görüntülenir. Çekim/kayýt tarihi bazýnda fotoðraflarý seçebilirsiniz.
1
Oynatým modunda, zoom w/f düðmesine basýnýz.
Dokuz-kare ekraný belirir.
2
Zoom w/f düðmesine basýnýz.
Dokuz-kare ekraný takvim ekranýna deðiþir.
3
Dört-yollu düðmeyi (2345
kullanarak takvimde istenen bir tarih 
seçiniz.
Dört-yollu düðme 
: Çerçeveyi hareket ettirir.
(2345) takvimde.
Dört-yollu düðme (4)
: Çerçeve, ayýn ilk 
gününde olduðu 
zaman, bir önceki 
aya gider.
Dört-yollu düðme (5)
: Çerçeve, ayýn son gününde olduðu zaman, 
bir sonraki aya gider.
4
4 düðmesine veya zoom 
x/y
 düðmesine basýnýz.
4 düðmesi
: Seçilen tarih tam ekranýnda kaydedilmiþ 
olan ilk fotoðrafý görüntüler. 
Zoom düðmesi (x/y)
: Seçilen tarihte kaydedilmiþ olan fotoðraflarý 
dokuz-kare ekranýnda görüntüler.
Takvim Ekraný
• Bir ses dosyasý (görüntüsüz) ilk kaydedilen öge olduðu zaman, tarih 
kýsmýnda O belirir. Ýlk kaydedilen öge olan film üzerindeki tarih kýsmýnda 
filmin ilk karesi belrir. 
• Bir önceki dokuz-kare ekranýna dönüþ yapmak üzere takvim ekranýnda 
3 düðmesine basýnýz.
15
15
2008.01
SUN
MON
THU
FRI
TUE
SAT
WED
5
12
19
26
26
26
11
18
25
10
17
24
31
9
16
23
30
8
4
3
2
1
22
29
7
14 15
21
28
6
13
20
27
27
27
Seçilen tarih
e_kb449.book  Page 134  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM