Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
135
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
SD Hafýza Kartýnda ya da dahili hafýzada bulunan tüm fotoðraflarý sürekli þekilde 
izleyebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve slayt gösteriminin baþlamasýný 
istediðiniz fotoðrafý seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Slayt gösterimi) seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
5
Fotoðraf geçiþ süresini deðiþtirmek 
için dört-yollu düðme (
45) ile seçim 
yapýnýz.
Aþaðýdakiler arasýndan seçim yapýnýz: [3 sn.], 
[5 sn.], [10 sn.], [20 sn.], [30 sn.].
6
[Ekran Efekti] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
3) kullanýnýz.
Slayt gösterimi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Slayt gösterimi
OK
MENU
Tamam
İptal
Ekran Efekti
Ekran Efekti
Ses Efekti
Ses Efekti
Sil
Sil
OK
Ba
Başlat
lat
Başlat
MENU
Ekran Efekti
Ses Efekti
Aralıklı
Sil
3sn.
e_kb449.book  Page 135  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM