Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
136
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
7
Efekti seçmek için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.
8
[Ses Efekti] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.
9
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (45
kullanýnýz.
10
4 düðmesine basýnýz.
LCD ekranda [Baþlat] belirir ve ayarlanmýþ olan geçiþ süresi dahilinde oynatým 
baþlar.
4 düðmesi
: Slayt gösterimini duraklatýr. 
Slayt gösterimini tekrar baþlatmak 
için bu düðmeye tekrar basýnýz.
4 düðmesinin haricinde bir düðme : Slayt gösterimini durdurur.
Sil
Efekt, görüntülenen fotoðraflarý tek tek sola kaydýran bir slayt gösterimi gibidir.
Gölgele
Geçerli fotoðraf aþamalý olarak kaybolur ve onun altýndan bir sonraki 
fotoðraf belirir.
Daralt
Geçerli fotoðraf merkeze doðru daralýr.
Kapalý
Ekran efekti yok.
• Herhangi bir düðmeye basýlana kadar slayt gösterimi devam eder.
• Oynatým geçiþ süresi ayarý ne olursa olsun, filmler ve ses notlu fotoðraflar 
baþtan sona oynatýldýktan sonra, bir sonraki fotoðraf görüntülenir.
• Ses Kaydý modunda yapýlan kayýtlar oynatýlmaz.
e_kb449.book  Page 136  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM