Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
137
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Fotoðraflarýn, Filmlerin ve Seslerin Silinmesi
Tek bir fotoðrafý, filmi ya da sesi silebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve silmek istediðiniz fotoðrafý, filmi 
ya da sesi seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Yeþil /i düðmesine basýnýz.
Sil ekraný belirir.
3
[Sil] seçmek için dört-yollu düðmeyi (2
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf, film ya da ses silinir.
Tek Bir Fotoðraf/Film ya da Sesin Silinmesi
Silinen fotoðraflar, filmler ya da seslerin geri kazanýmý mümkün deðildir.
• Hýzlý Ýzleme esnasýnda da fotoðraflarý silebilirsiniz. (1s.36)
• Korumalý fotoðraflarý, filmleri ya da sesleri silebilirsiniz. (1s.142)
4 düðmesi
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
Green düðmesi
3 düðmesi
Sil
Sil
100-0010
100-0010
100-0010
İptal
Sil
OK
Tamam
Tamam
Tamam
Tüm Foto/Sesler
m Foto/Sesler
Tüm Foto/Sesler
e_kb449.book  Page 137  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM