Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
138
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Eðer bir fotoðrafta ses notu varsa, fotoðrafý silmeden yalnýzca ses notunu 
silebilirsiniz.
1
Oynatým moduna giriniz ve ses notu silinecek olan fotoðrafý 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Green düðmesi’ne basýnýz.
Silme ekraný belirir.
3
[Sesi Sil] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Ses notu silinir.
Yalnýzca Ses Notunun Silinmesi
Hem fotoðrafý hem de ses notunu silmek için yukarýda 3. adýmda Sil seçiniz.
Sil
Sil
Sesi Sil
Sesi Sil
100-0010
100-0010
100-0010
İptal
Sil
Sesi Sil
OK
Tamam
Tamam
Tamam
Tüm Foto/Sesler
m Foto/Sesler
Tüm Foto/Sesler
e_kb449.book  Page 138  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM