Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
144
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
AV Cihazýnda Fotoðraflarýn Görüntülenmesi
AV kablosu kullanýlarak, video IN prizine sahip olan bir TV ya da baþka 
bir cihazda fotoðraflarý çekebilir, oynatabilir ve dublaj yapabilirsiniz. 
Kabloyu baðlamadan önce hem AV cihazý ve hem de kameranýn kapalý 
olduðundan emin olunuz.
1
Terminal kapaðýný açýnýz ve tedarik edilmiþ olan AV kablosunu 
AV terminaline takýnýz. 
Kablodaki ok iþaretini kameranýn PC/AV konektöründe bulunan ilgili 4 iþareti 
ile hizalayarak AV kablosunu AV terminaline baðlayýnýz.
2
AV kablosunun diðer ucunu AV cihazýna takýnýz.
Sarý (video)  video giriþ terminali
Beyaz (audio)  ses giriþ terminali
Stereo ses cihazý kullanýyorsanýz, ses prizini, L (beyaz) terminaline baðlayýnýz.
3
AV cihazýný açýnýz.
AV cihazý kameraya baðlý olduðunda ve fotoðraflarýn görüntülenmesi 
için kullanýlan AV cihazý farklý olduðunda, her iki cihazý da açýnýz.
Çeþitli video giriþlerine sahip bir TV’de fotoðraflarý izlemek için, TV kullaným 
kýlavuzuna bakarak, video giriþlerini kameraya baðlý olana ayarlayýnýz.
1
2
4iþaretleri
Harici Giriþ 
Terminali
e_kb449.book  Page 144  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM