Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
145
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
4
Kamerayý açýnýz.
AV kablosu kameraya baðlý iken, uzaktan kumanda ünitesi E ya da F (opsiyonel) 
kullanýlarak fotoðraf görüntülenebilir.
1
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
2
Uzaktan kumanda ünitesinde deklanþör düðmesine 
ya da zoom düðmesine basýnýz.
Deklanþör düðmesi : Bir sonraki fotoðrafý görüntüler.
Zoom düðmesi
: Bir önceki fotoðrafý görüntüler.
Video Çýkýþ Formatýnýn Deðiþtirilmesi 
1
s.185
• Eðer kamerayý uzun bir zaman süreci için kullanmayý amaçlýyorsanýz, 
AC adaptör kitinin K-AC63 (opsiyonel) kullanýmý tavsiye edilmektedir. 
Kameranýn baðlanacaðý TV ya da cihazýn kullaným kýlavuzuna baþvurunuz.
• Video Out ayarý varsayýlan olarak belirlendiðinde, ülkelere veya bölgelere 
baðlý olarak fotoðraflar düzgün þekilde görüntülenemeyebilir. Bu durumda, 
Video Out ayarýný deðiþtiriniz.
• Kamera, TV’ye baðlý iken kameranýn LCD ekraný kapanýr.
Uzaktan Kumanda Ünitesi Kullanýlarak bir Fotoðrafýn 
Oynatýmý (opsiyonel)
• F uzaktan kumanda ünitesinde zoom düðmesi olmadýðý için, yalnýzca 
deklanþör düðmesi (sonraki fotoðrafýn görüntülenmesi) mevcuttur.
• Filmleri, ses notlu fotoðraflarý ve Ses Kaydý modunda kaydedilmiþ olan 
ses dosyalarýný uzaktan kumanda ünitesini kullanarak oynatamazsýnýz.
e_kb449.book  Page 145  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM