Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
146
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Baský Merkezi Ayarý (DPOF)
DPOF (Dijital Baský Düzeni Formatý) uyumlu bir yazýcý kullanarak ya da bir baský 
merkezi yoluyla SD Hafýza Kartýndaki fotoðraflarýn baskýsýný yapabilirsiniz.
Her bir fotoðraf için aþaðýdaki ayarlarý yapýnýz.
[Kopyalar] : Maksimum 99’a kadar kopya sayýsý seçiniz.
[Tarih]
:  Baský esnasýnda tarih baskýsýnýn yapýlýp yapýlmayacaðýný belirler.
1
Oynatým moduna giriniz ve baskýsý yapýlacak fotoðrafý 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (DPOF) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
DPOF ekraný belirir.
5
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
DPOF
OK
MENU
Tamam
İptal
İptal
ptal
Tüm Foto
m Fotoğraflar
raflar
Tamam
Tamam
Tamam
Tüm Fotoğraflar
Tek Fotoğraf
OK
İptal
e_kb449.book  Page 146  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM