Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
147
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
6
Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
7
[Tarih] için [O (Açýk)/P (Kapalý)] 
seçmek üzere Green düðmesi’ne 
basýnýz.
O(Açýk)
: Tarih baskýsý yapýlacaktýr.
P (Kapalý) : Tarih baskýsý yapýlmayacaktýr.
8
4 düðmesine basýnýz.
Baskýlar, ayarlara göre yapýlabilir.
• Seçilen fotoðraf için DPOF ayarlarý daha önce yapýlmýþsa, önceki kopya 
sayýsý ve tarih ayarý görüntülenir.
• DPOF ayarlarýný iptal etmek için, kopya sayýsýný 0 olarak seçiniz 
ve
4 düðmesine basýnýz.
• Filmler ya da ses dosyalarý için baský merkezini ayarlayamazsýnýz.
• Yazýcý veya baský merkezindeki ekipman nedeniyle, DPOF ayarlarýnda 
seçilmiþ olsa bile tarih baskýsý fotoðraflarýn üzerine basýlamayabilir.
Tarih
Tarih
Kopyalar
Kopyalar
1
Bu foto
Bu fotoğraf i
raf için DPOF
in DPOF
ayar
ayarı
Tarih
Tarih
100-0010
100-0010
100-0010
Tarih
Kopyalar
1
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
İptal
ptal
İptal
Bu fotoğraf için DPOF
ayarı
Tarih
1
100-0010
100-0010
100-0010
1
OK
MENU
Tarih
Tarih
Kopyalar
Kopyalar
Bu foto
Bu fotoğraf i
raf için DPOF
in DPOF
ayar
ayarı
Tarih
Tarih
Tarih
Kopyalar
Tamam
Tamam
Tamam
İptal
ptal
İptal
Bu fotoğraf için DPOF
ayarı
Tarih
e_kb449.book  Page 147  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM