Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
148
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
1
Oynatým moduna giriniz ve dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
 (DPOF) seçmek için dört-yollu düðmeyi (2345) kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
4
[Tüm Fotoðraflar] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
6
Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
99 kopyaya kadar çýktý alabilirsiniz.
7
Baskýlara tarih ekleyip eklememeyi 
seçmek için Green düðmesi’ni 
kullanýnýz.
O(Açýk) : Tarih baskýsý yapýlacaktýr.
P (Kapalý) : Tarih baskýsý yapýlmayacaktýr.
8
4 düðmesine basýnýz.
Baskýlar, ayarlara göre yapýlabilir.
Tüm Fotoðraflarýn Basýlmasý
Bu ayarda seçilen kopya sayýsý bütün fotoðraflar için geçerlidir. 
Baskýya baþlamadan önce sayýnýn doðru olup olmadýðýný kontrol ediniz. 
• Bütün fotoðraflar için ayar yapýlýrken belirli fotoðraflar için yapýlmýþ 
olan ayarlar iptal edilir.
• DPOF ayarlarý filmler ya da sadece-ses dosyalarý için yapýlamaz.
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
1
1
OK
MENU
Tarih
Tarih
Kopyalar
Kopyalar
Tüm foto
m fotoğraflar i
raflar için
in
DPOF ayar
DPOF ayarı
Tarih
Tarih
Tarih
Kopyalar
Tamam
Tamam
Tamam
İptal
ptal
İptal
Tüm fotoğraflar için
DPOF ayarı
Tarih
e_kb449.book  Page 148  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM