Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
149
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
PictBridge Kullanýlarak Direkt Baský 
Alýnmasý
Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan USB kablo (I-USB7) kullanýlarak kamera, 
PictBridge destekli bir yazýcýya baðlandýðýnda, bir PC’ye gerek kalmadan 
fotoðraflarýnýzýn baskýsýný doðrudan kamera ile yapabilirsiniz. Kamerayý yazýcýya 
baðladýktan sonra, kameradaki baskýsýný yapmak istediðiniz fotoðraflarý ve kopya 
sayýsýný seçiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [USB Baðlantýsý] için [PictBridge] seçiniz.
2
Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ 
olan USB kabloyu kullanarak 
kamerayý yazýcýya baðlayýnýz.
PictBridge menüsü belirir.
• Kamera, yazýcýya baðlý durumda iken AC adaptör kitini K-AC63 (opsiyonel) 
kullanmanýzý tavsiye etmekteyiz. Kamera, yazýcýya baðlý durumda iken, 
baský sýrasýnda pil biterse yazýcý düzgün çalýþmayabilir veya fotoðraf verileri 
hasar görebilir.
• Veriler kameradan yazýcýya aktarýlmakta iken eriþim lambasý yavaþça 
yanýp söner.
• Veri aktarýmý sýrasýnda USB kabloyu çýkarmayýnýz.
• Yazýcý tipine baðlý olarak, kamerada yapýlan (DPOF ayarlarý gibi) bütün ayarlar 
geçerli olmayabilir.
• [USB Baðlantýsý] fabrika ayarý olarak [PC] þeklindedir. [PC] seçili olduðu 
zaman kamerayý bir yazýcýya baðlamayýnýz. 
Kameranýn Yazýcýya Baðlanmasý
USB Baðlantý Modunun Deðiþtirilmesi 
1
s.185
DPOF AUTOPRINT
DPOF AUTOPRINT
Tüm Foto
m Fotoğraflar
raflar
Bask
Baskı modu se
 modu seç
DPOF AUTOPRINT
Tek Fotoğraf
Tüm Fotoğraflar
OK
Tamam
Tamam
Tamam
Baskı modu seç
e_kb449.book  Page 149  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM