Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
150
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
1
[Tek Fotoðraf] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
2
4 düðmesine basýnýz.
Bu fotoðrafýn baskýsýný al ekraný belirir.
3
Baskýsý yapýlmak üzere fotoðrafý 
seçmek için, dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
4
Kopya sayýsýný seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
99 kopyaya kadar çýktý alabilirsiniz.
5
Baskýlara tarih ekleyip eklememeyi 
seçmek için Yeþil düðmeyi kullanýnýz.
O(Açýk) : Tarih baskýsý yapýlacaktýr.
P (Kapalý) : Tarih baskýsý yapýlmayacaktýr.
6
4 düðmesine basýnýz.
Baský ayarlarý onay ekraný belirir.
Yazýcýdaki baský ayarlarýna göre fotoðrafýn 
baskýsýný almak için 
4 düðmesine basýnýz. 
Baský ayarlarýný deðiþtirmek için, 7. Adýma gidiniz.
7
Green düðmesi’ne basýnýz.
Deðiþtirme ayar ekraný belirir.
8
[Kaðýt Boyutu] seçiniz ve dört-yollu 
düðmeyi (
5).
Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý
DPOF AUTOPRINT
DPOF AUTOPRINT
Tüm Foto
m Fotoğraflar
raflar
Bask
Baskı modu se
 modu seç
DPOF AUTOPRINT
Tek Fotoğraf
Tüm Fotoğraflar
OK
Tamam
Tamam
Tamam
Baskı modu seç
Tarih
Tarih
Kopyalar
Kopyalar
1
İptal
ptal
100-0010
100-0010
100-0010
Tarih
Kopyalar
Bu foto
Bu fotoğraf
rafın
bask
baskısını al
 al
Bu fotoğrafın
baskısını al
1
OK
Yazd
Yazdır
Yazdır
MENU
Tarih
Tarih
İptal
Tarih
Kağıt Boyutu
Kağıt Tipi
Kalite
Kenar Durumu
Ayar
Ayar
Ayar
Ayar
Bu ayar ile mi
baskı alınsın?
Kağıt Boyutu
Kağıt Tipi
Kalite
Kenar Durumu
Ayar
Ayar
Ayar
Ayar
Bu ayar ile mi
baskı alınsın?
OK
Tamam
Tamam
Tamam
De
Değş
ğştr
tr
Değştr
Kağıt Boyutu
Kağıt Tipi
Kalite
Kenar Durumu
Ayar
Ayar
Ayar
Ayar
PictBridge
MENU
e_kb449.book  Page 150  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM