Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
152
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
1
[DPOF AUTOPRINT] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23
kullanýnýz.
2
4 düðmesine basýnýz.
DPOF ayarý ekraný belirir.
Fotoðraflarý ve baský ayarlarýný kontrol etmek 
için dört-yollu (45) düðmeyi kullanýnýz.
3
Kopya sayýsýný, tarih ayarýný ve baský 
ayarýný teyit ediniz ve sonrasýnda 
baskýyý baþlatýnýz.
Kopya sayýsýný ve tarih baskýsýný ayarlamak için, 
“Baský Merkezi Ayarý (DPOF)” kýsmýna (s.146) bakýnýz. Fotoðraflarýn baskýsýný almak 
için, “Fotoðraflarýn Tek Tek Basýlmasý” (sayfa 150 - 151) kýsmýnda 4 – 11 adýmlarýna 
bakýnýz. 
Baský iþlemi bittiðinde kamera ile yazýcýnýn baðlantýsýný kesiniz.
1
Kamerayý kapatýnýz.
2
USB kablosunu kameradan çýkarýnýz.
3
USB kablosunu yazýcýdan çýkarýnýz.
DPOF Ayarlarý Kullanýlarak Baský Alma
Kamera ile Yazýcý Arasýndaki Baðlantýnýn Kesilmesi
Eðer kamerayý kapatmadan önce USB kablonun baðlantýsý kameradan 
kesilirse, kamera Oynatým moduna döner.
Tarih
Tarih
Kopyalar
Kopyalar
5
Toplam
Toplam
10
10
100-0010
100-0010
100-0010
Tarih
Kopyalar
DPOF ayar
DPOF ayarı ile
 ile
bask
baskı al
 al
DPOF ayarı ile
baskı al
5
Toplam
10
OK
Yazd
Yazdır
Yazdır
MENU
İptal
ptal
İptal
e_kb449.book  Page 152  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM