Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
153
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Fotoðraflarýn Düzenlenmesi
Boyut ve kalitesini deðiþtirerek, seçtiðiniz fotoðrafýn dosya boyutunu orijinalinden 
küçük hale getirebilirsiniz. Bu fonksiyonu; kart veya dahili hafýza dolduðunda 
hafýzada daha fazla boþluk yaratarak fotoðraf çekimine devam etmek amacýyla, 
fotoðraflarý küçültmek ve orijinal dosyalarýn yerine küçültülmüþ dosyalarý 
kaydetmek için kullanabilirsiniz.
Boyut ve kalite deðiþtirildikten sonra, fotoðraf yeni bir fotoðraf olarak kaydedilebilir 
ve orijinal fotoðrafýn üzerine kaydedilebilir.
1
Yeniden boyutlandýrýlacak bir fotoðraf seçmek için Oynatým 
modunda dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Yeniden boyutlandýr) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Yeniden boyutlandýr ekraný belirir.
Fotoðraf Boyutu ve Kalitesinin Deðiþtirilmesi
Tek Fotoðrafýn Yeniden Boyutlandýrýlmasý
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Yeniden boyutlandır
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 153  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM