Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
154
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
5
Boyutu deðiþtirmek için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çerçeve, [Kalite Seviyesi] kýsmýna hareket eder.
7
Kaliteyi deðiþtirmek için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
9
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
10
4 düðmesine basýnýz.
Yeniden boyutlandýrýlan fotoðraf kaydedilmiþtir.
• Filmlerin boyutlarý deðiþtirilemez.
• Orijinal fotoðraftan daha yüksek bir boyut seçilemez.
• Verileri 11M, 9M, 8M, 6M, 4M veya 2M olarak yeniden boyutlandýrabilirsiniz.
• Korumalý fotoðraflarýn üzerine kayýt yapýlamaz.
• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan fotoðraflarý yeniden boyutlayabilirsiniz.
Kalite Seviyesi
Kalite Seviyesi
Kalite Seviyesi
Kaydediln Piksel
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
12
M
e_kb449.book  Page 154  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM