Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
155
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Resmin bir parçasýný kýrpabilir ve bunu farklý bir resim olarak kaydedebilirsiniz.
1
Kýrpýlacak fotoðrafý seçmek için Oynatým modunda dört-yollu 
düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Kýrpma) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Kýrpma ekraný belirir.
5
Fotoðrafý kýrpýnýz.
Zoom düðmesi (x) : Kýrpýlan çerçeveyi büyütür. 
Zoom düðmesi (w) : Kýrpýlan çerçeveyi küçültür. 
Dört-yollu düðme
: Kýrpýlan kýsmý hareket ettirir
(2345)
çerçeve.
3 düðmesi
: Mod Paletine dönülür. 
6
4 düðmesine basýnýz.
Kýrpýlan fotoðraf, orijinal fotoðraftan farklý, ayrý bir dosya olarak kaydedilir.
Fotoðraflarýn Kýrpýlmasý
• Filmler kýrpýlamaz.
• Fotoðraf boyutu deðiþir ve bu kaydedilir.
• Yalnýzca bu kamera ile çekilmiþ olan resimleri kýrpabilirsiniz.
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Zoom düðmesi
3 düðmesi
Kırpma
OK
MENU
Tamam
İptal
OK
Tamam
Tamam
Tamam
MENU
e_kb449.book  Page 155  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM