Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
158
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
5
 (Sekiz renk) seçmek için dört-yollu düðmeyi (23
kullanýnýz.
Renk çubuðu belirir.
6
Dört-yollu düðmeyi (45) kullanarak 
istenen rengi seçiniz.
7
4 düðmesine basýnýz.
Üzerine kaydet onay ekraný görüntülenir.
8
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
9
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, kaydedilen 
piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
Renk Filtresi (Sekiz Renk) Seçimi
İptal
ptal
Tamam
Tamam
MENU
İptal
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 158  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM