Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
159
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Bu fonksiyon, dijital filtre ile resimlere özel efektler uygulama imkaný verir. 
Beþ filtre arasýndan seçim yapabilirsiniz: [Yumuþak], [Örnek], [Özel Efekt 1], 
[Özel Efekt 2,] and [Ýnce]. 
1
Düzenlenecek fotoðrafý seçmek üzere Oynatým modunda 
dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
 (Dijital Filtre) seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (2345) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Dijital Filtre ekraný belirir.
5
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
istenen filtreyi seçiniz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Üzerine kaydet onay ekraný belirir.
Dijital Filtre ile Resimlerin Düzenlenmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Dijital Filtre
OK
MENU
Tamam
İptal
MENU
OK
SOFT
1
2
İptal
ptal
Tamam
Tamam
İptal
Tamam
e_kb449.book  Page 159  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM