Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
161
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Bu fonksiyon, parlaklýk filtresi ile fotoðraflarýn parlaklýðýný ayarlamanýza 
imkan verir.
1
Düzenlenecek fotoðrafý seçmek üzere Oynatým modunda 
dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
& (Parlaklýk Filtresi) seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Parlaklýk filtresi ekraný görüntülenir.
5
Parlaklýðý ayarlamak için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
Dört-yollu düðme (5)
: Fotoðrafý parlak 
hale getirir.
Dört-yollu düðme (4)
: Fotoðrafý karartýr.
Parlaklýk, 1/3EV basamaklarýyla -2.0EV ve +2.0EV 
arasýnda seçilebilir. 
Parlaklýk Filtresi ile Resimlerin Düzenlenmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Parlaklık Filtresi
OK
MENU
Tamam
İptal
MENU
OK
İptal
ptal
Tamam
Tamam
İptal
Tamam
e_kb449.book  Page 161  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM