Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
162
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
6
4 düðmesine basýnýz.
Üzerine kaydet onay ekraný belirir.
7
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, kaydedilen 
piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
e_kb449.book  Page 162  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM