Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
165
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
5
Film Düzenleme ekranýnda [Çýkart] seçiniz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Çýkarma ekraný belirir.
7
Filmi oynatmak için dört-yollu 
düðmeye (
2) basýnýz ve istenen 
baþlama noktasýný seçmek üzere 
düðmeye tekrar basýnýz.
Film duraklatýlýr.
Duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlabilir. 
Dört-yollu düðme (5)
: Filmi kare kare ilerletir.
Dört-yollu düðme (4)
: Filmi kare kare geriletir.
8
4 düðmesine basýnýz.
9
Filmi oynatmak için dört-yollu 
düðmeye (
2) basýnýz ve istenen bitiþ 
noktasýný seçmek üzere düðmeye 
tekrar basýnýz.
Film duraklatýlýr.
Duraklatma esnasýnda aþaðýdaki iþlemler yapýlabilir. 
Dört-yollu düðme (5)
: Filmi kare kare ilerletir.
Dört-yollu düðme (4)
: Filmi kare kare geriletir.
10
4 düðmesine basýnýz.
Çýkarýlan film kaydedilir.
Filmlerin Çýkarýlmasý
Çkrtm i
krtm işlminde ba
lminde başlang
langıç
ıç
noktas
noktasını se
 seçiniz
iniz
Çkrtm işlminde başlangıç
noktasını seçiniz
OK
MENU
İptal
ptal
İptal
Tamam
Tamam
İptal
ptal
OK
İptal
MENU
Çkrtm i
krtm işlminde biti
lminde bitiş
noktas
noktasını se
 seçiniz
iniz
Çkrtm işlminde bitiş
noktasını seçiniz
Tamam
Tamam
52
52
52
e_kb449.book  Page 165  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM