Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
166
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Kýrmýzý-göz oluþumunu (flaþ, resmi çekilen kiþinin gözlerinden yansýtýldýðý zaman 
ortaya çýkar) fotoðraflarýnýzdan kaldýrabilirsiniz.
1
Oynatým modunda, düzeltmesini yapmak istediðiniz fotoðrafý 
seçmek için dört-yollu düðmeye (
45) basýnýz. 
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
Z
 (Kýrmýzý-göz Telafisi) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Varolan dosyanýn üzerine kayýt için onay ekraný 
görüntülenir.
Eðer hata mesajý [Düzgün bir biçimde iþlemden 
geçirilemiyor] belirirse, “Kýrmýzý-Gözün Manuel 
Olarak Kaldýrýlmasý” kýsmýnda 5. Adýma gidiniz (Sayfa 167).
5
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Fotoðraf korumalý olduðu zaman, [Farklý kaydet] otomatik olarak seçillecektir. 
6
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenmiþ olan fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, kaydedilen 
piksel sayýsý ve kalite seviyesi ile kaydedilir.
Kýrmýzý-gözün Ortadan Kaldýrýlmasý
• Kýrmýzý-göz telafisi fonksiyonu filmler için kullanýlamaz. Eðer bunu 
gerçekleþtirmeyi denerseniz, 4. Adýmda belirtildiði gibi bir hata mesajý 
görüntülenecektir.
• Kýrmýzý-göz telafisi fonksiyonu sadece bu kamera ile çekilen fotoðraflar 
için kullanýlabilir. 
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
Zoom düðmesi
Kırmızı-göz Telafisi
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 166  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM