Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
167
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Eðer kamera kýrmýzý-gözü tarayamazsa, bunu manuel olarak kaldýrýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
[Telafi edilecek olan alaný seç] mesajýyla birlikte, telafi için alanýn belirlenmesiyle 
ilgili ekran belirir.
6
Telafisini istediðiniz alaný belirleyiniz.
Dört-yollu düðme
: Alaný hareket ettirir.
(2345)
Zoom düðmesi (x) : Alaný geniþletir. 
Zoom düðmesi (w) : Alaný küçültür.
7
Green düðmesi’ne basýnýz.
Telafi iþlemi baþlar.
Hiçbir mesaj belirmediði zaman, telafi baþarýlý 
bir þekilde yapýlmýþ demektir. 8. Adýma gidiniz.
Eðer hata mesajý [Düzgün bir biçimde iþlemden geçirilemiyor] belirirse, 
5, 6 ve 7 Adýmlarýný tekrarlayýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Varolan dosyanýn üzerine kayýt için onay ekraný görüntülenir.
9
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
Fotoðraf korumalý olduðu zaman, [Farklý kaydet] otomatik olarak seçillecektir. 
10
4 düðmesine basýnýz.
Düzeltilen fotoðraf, orijinal fotoðrafý oluþturmakta kullanýlan, kaydedilen piksel 
sayýsý ve görüntü kalitesi ile kaydedilir. 
Kýrmýzý-Gözün Manuel Olarak Kaldýrýlmasý
OK
Krmz
Krmzı-g
-göz
Krmzı-göz
Tamamland
Tamamlandı
Tamamlandı
MENU
e_kb449.book  Page 167  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM