Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
168
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Bu fonksiyon fotoðraflara bir dekoratif çerçeve eklemenize imkan verir. 
Kamerada kayýtlý üç çeþit çerçeve vardýr.
1
Bir çerçeve eklemek istediðiniz fotoðrafý 
seçmek için Oynatým modunda 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
2
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
3
Y (Çerçeve Oluþturma) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
2345
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Çerçeve seçim ekraný görüntülenir.
5
Bir çerçeve seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
Varolan dosyanýn üzerine kayýt için onay ekraný 
görüntülenir.
7
[Üzerine kaydet] ya da [Farklý kaydet] 
seçmek için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
Korumalý fotoðraflar için mevcut olan tek seçenek 
[Farklý kaydet] iþlemidir.
Bir Çerçeve Ekleme (Çerçeve Oluþturma)
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Green düðmesi
MENU
OK
Tamam
Çerçeve Oluşturma
İptal
OK
Tamam
Tamam
D e
D e ğ ş
ğ ş t r
t r
Tamam
O l u
O l u ş t u r u l a c a k   o l a n
t u r u l a c a k   o l a n
ç e r
e r ç e v e y i   s e
e v e y i   s e ç
O l u ş t u r u l a c a k   o l a n
ç e r ç e v e y i   s e ç
D e ğ ş t r
F a r k l
F a r k l ı   k a y d e t
  k a y d e t
Ü z e r i n e   k a y d e t
z e r i n e   k a y d e t
İ p t a l
p t a l
F a r k l ı   k a y d e t
Ü z e r i n e   k a y d e t
İ p t a l
OK
Tamam
Tamam
Tamam
A s
A s ı l   f o t o
l   f o t o ğ r a f
r a f ı n
ü z e r i n e   m i   y a z
z e r i n e   m i   y a z ı l s
l s ı n ?
n ?
A s ı l   f o t o ğ r a f ı n
ü z e r i n e   m i   y a z ı l s ı n ?
e_kb449.book  Page 168  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM