Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
16
1
Baþlarken
Kameraya Güç Verilmesi
Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan pili takýnýz.
1
Pil/kart kapaðýný açýnýz.
Pil/kart kapaðýný 
 yönünde kaydýrýnýz. Parmaklarýnýzý kapaktan kaldýrdýðýnýz 
zaman kapak 
 yönünden kendiliðinden açýlacaktýr.
2
Pilin kenarýný kullanarak, pil kilit mandalýný okla gösterilen 
yönde bastýrýnýz, sembol 
2
 LCD ekran tarafýna bakacak þekilde 
pili yerleþtiriniz.
3
Pil/kart kapaðýný kapatýnýz.
1
Pil/kart kapaðýný açýnýz.
2
Pili yerleþtirmekte iken uyguladýðýnýz ayný yön dahilinde pil kilit 
mandalýna parmaðýnýzla bastýrarak pili yerinden serbest 
býrakýnýz.
Pil yerinden çýkacaktýr. Pili kameradan çýkarýnýz.
Pilin Takýlmasý
Pilin Çýkarýlmasý
Uzun bir zaman süreci için sürekli olarak kamerayý kullanmayý amaçlýyorsanýz, 
AC adaptör kitinin K-AC63 (opsiyonel) kullanýmý tavsiye edilmektedir. (1s.21)
• Pili doðru þekilde yerleþtiriniz. Pilin yanlýþ biçimde yerleþtirilmesi arýzalara 
yol açabilir.
• Kamera çalýþýr halde iken pili çýkarmayýnýz.
• Kamerayý uzun bir süre kullanmayacaksanýz, pili kameradan çýkarýnýz.
• Eðer kamera uzun bir süre için pilsiz olarak terkedilirse, tarih bilgisi 
sýfýrlanabilir.
3
2
1
1
2
Pil
Pil kilit mandalý
1
2
e_kb449.book  Page 16  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM