Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
169
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
8
4 düðmesine basýnýz.
Düzenlenen fotoðraf, 3M kaydedilen piksel ile kaydedilir.
Yeni bir çerçeve eklemek için, 5. Adýmda Green düðmesi’ne basýnýz. Ýnternetten 
aldýðýnýz vb. çerçeveleri ekleyebilirsiniz. Yeni bir çerçeve eklendiðinde, yeni 
çerçeve dahili hafýzadaki çerçevelerden birinin yerine kaydedilir. Yeni bir çerçeve 
eklemeden önce, yeni çerçeveyi ilk olarak SD Hafýza Kartýna kopyalayýnýz.
1
Çerçeve seçim ekranýnda, silmek istediðiniz çerçeveyi seçiniz 
ve Green düðmesi’ne basýnýz.
Bir mesaj görüntülenir ve SD Hafýza Kartýnda bulunan dahili hafýzaya 
ekleyebileceðiniz yeni çerçeveler görüntülenir.
2
Dört-yollu düðmeyi (45) kullanarak, eklemek istediðiniz 
çerçeveyi seçiniz ve 
4 düðmesine basýnýz.
Çerçeve, 1. Adýmda seçilen çerçevenin yerine ve dahili hafýzaya kaydedilir.
Çerçeve oluþturma fonksiyonu filmlerde veya 3M ve daha küçük boyutlu 
fotoðraflarda kullanýlamaz. 4. Adýmda bir hata mesajý görüntülenir. 
Yeni Bir Çerçeve Kaydetmek Ýçin
Dahili hafýzaya, SD Hafýza Kartýndan yeni bir çerçeve eklendiðinde, yeni çerçeve 
dahili hafýzadaki çerçevelerden birinin yerine kaydedilir. Yerine kayýt yapýlan 
çerçeve dahili hafýzadan silinir.
Yeni çerçeveler indirmek üzere aþaðýdaki URL üzerinden 
PENTAX websitesini ziyaret ediniz.
http://www.pentax.co.jp/english/support/digital/frame_02.html
e_kb449.book  Page 169  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM