Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
170
6
Oynatým/Silme/Düzenleme
Dosyalarýn Kopyalanmasý
SD Hafýza Kartýndan Dahili hafýzaya veya tam tersi þekilde fotoðraf ve ses dosyalarý 
kopyalayabilirsiniz. Bu fonksiyon sadece kameraya bir kart takýlý ise seçilebilir.
Dosyalar dahili hafýzadan SD Hafýza Kartýna kopyalandýðý zaman tüm dosyalar tek 
seferde kopyalanýr. Dosyalar SD Hafýza Kartýndan dahili hafýzaya kopyalandýðý 
zaman tek tek kopyalanýr.
1
Oynatým modunda dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Mod Paleti belirir.
2
 (Fotoðraf/Ses Kopyala) seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf/Ses Kopyala ekraný belirir. Kullanmak 
istediðiniz kopyalama metodunu seçiniz. 
SD Hafýza Kartýný takmadan önce kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.
Dört-yollu kontrol düðmesi
4 düðmesi
Fotoğraf/Ses Kopyala
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 170  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM