Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
173
7
Ayarlar
4
Ekranýn sað-üst köþesinde [USER] 
gösterildiði esnada Green düðmesi’ne 
basýnýz ve baþlangýç ekraný için 
bir fotoðraf seçmek üzere dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz 
ve
düðmesine basýnýz.
Baþlangýç ekraný olarak ayarlý olan bir fotoðrafý 
baþka bir fotoðrafla deðiþtirmek için, fotoðrafý 
silmek üzere bir kere Green düðmesi’ne basýnýz ve baþka bir çekilen fotoðrafý 
seçmek için ilgili ekraný görüntülemek üzere düðmeye bir kere daha basýnýz.
5
4 düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
Çekilen Bir Fotoðrafýn Kullanýmýyla Baþlangýç Ekranýnýn Ayarlanmasý 
(USER haricinde baþka bir baþlangýç ekraný seçmek üzere 5. adýma geçiniz)
• Baþlangýç ekraný bir kez ayarlandýktan sonra, orijinal fotoðraf silinse 
ya da SD Hafýza Kartý ya da dahili hafýza formatlansa bile silinmez.
• Bir TV’de ya da diðer bir cihaz üzerinde fotoðraflarýn izlenmesi esnasýnda 
baþlangýç ekran ayarý gerçekleþtirilemez.
De
Değş
ğştr
tr
MENU
USER
USER
USER
İptal
ptal
İptal
Değştr
e_kb449.book  Page 173  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM