Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
174
7
Ayarlar
Formatlama neticesinde, bir kart kullanmakta iseniz SD Hafýza Kartýndaki tüm 
dosyalar ya da bir SD Hafýza Kartý takýlý deðilse dahili hafýzadaki tüm dosyalar 
silinecektir.
1
[H Ayar] menüsünde [Format] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Format ekraný belirir.
3
[Format] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Formatlama (biçimlendirme) baþlar. Formatlama 
bittiðinde kamera fotoðraf çekimine hazýr 
durumdadýr.
SD Hafýza Kartý veya Dahili Hafýzanýn Formatlanmasý
• Karta hasar verebileceðinden ve kullanýlamaz hale getirebileceðinden 
dolayý, kart formatlanmakta iken SD Hafýza Kartýný yerinden çýkarmayýnýz.
• Kamera dýþýndaki bir PC ya da baþka bir cihazda formatlanmýþ olan 
SD Hafýza Kartlarý kullanýlamaz. Kartý, kamera ile formatlamaya dikkat ediniz.
• Formatlama iþleminin korumalý dosyalarý da sileceðini aklýnýzda bulundurunuz.
Eðer formatlama iþlemi Oynatým modunda gerçekleþtirilirse, iþlem 
tamamlandýktan sonra kamera Oynatým moduna döner ve sonrasýnda 
[Fotoðraf/ses yok] mesajý belirir.
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
4 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör 
düðmesi
Format
Format
Tüm veriler
silindi
İptal
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 174  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM