Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
175
7
Ayarlar
Baþlangýç sesi, deklanþör sesi ve çalýþtýrma sesi gibi iþletim seslerinin seviyesini 
ve çalma ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Çalýþtýrma seslerini de deðiþtirebilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Ses] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Ses ayarý için ilgili ekran belirir.
[Ýþletim Ses Svys] vurgulanýr.
3
Çalýþtýrma ses seviyesini deðiþtirmek 
için dört-yollu düðmeyi (
45
kullanýnýz.
4
[Oynatým Ses Svys] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
3) kullanýnýz.
5
Çalma seslerinin seviyesini 
deðiþtirmek için dört-yollu 
düðmeyi (
45) kullanýnýz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Ses Ayarlarýnýn Deðiþtirilmesi
Ses Seviyesinin Deðiþtirilmesi
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
Ses
MENU
İşletim Ses Svys
Oynatım Ses Svys
Başlangıç Sesi
Deklanşör Sesi
İşletim Sesi
Zamanlayıcı Sesi
1
1
1
1
e_kb449.book  Page 175  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM