Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
176
7
Ayarlar
3
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
[Baþlangýç Sesi] seçiniz.
4
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
5
[1], [2], [3] veya [Kapalý] seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
6
4 düðmesine basýnýz.
7
[Deklanþör Sesi], [Ýþletim Sesi] ve [Zamanlayýcý Sesi] 
ayarlarýný da ayný þekilde deðiþtiriniz.
8
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Sesin Deðiþtirilmesi
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
4 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör 
düðmesi
MENU
1
1
1
1
Ses
İşletim Ses Svys
Oynatım Ses Svys
Başlangıç Sesi
Deklanşör Sesi
İşletim Sesi
Zamanlayıcı Sesi
e_kb449.book  Page 176  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM