Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
177
7
Ayarlar
Ses ayarlarý için, kamerada kayýtlý olan sesleri kullanabilirsiniz. 
Seçilen ses dosyasýnýn ilk iki saniyesi [USER] sesi olarak görüntülenir.
1
Sayfa “Sesin Deðiþtirilmesi”, 5. Adýmda [USER] seçiniz.
2
4 düðmesine basýnýz.
Kaydedilen ses dosyalarý için çalma ekraný belirir.
3
Bir ses dosyasý seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
Onaylamak üzere seçilen dosyayý çalýnýz.
Dört-yollu düðme (2) : Ses dosyasýnýn ilk 
iki saniyesini çalar.
Dört-yollu düðme (3) : Çalmayý durdurur
4
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen ses, [USER] sesi olarak kaydedilir.
5
[Deklanþör Sesi], [Ýþletim Sesi] ve [Zamanlayýcý Sesi] 
ayarlarýný da ayný þekilde gerçekleþtiriniz.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Sesin Deðiþtirilmesi (Kayýtlý Bir Ses Dosyasýnýn Kullanýlmasý)
Kamera kapatýldýðý zaman Ses ayarlarý kaydedilir.
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
Tamam
Tamam
OK
MENU
100
100-0025
0025
100-0025
Tamam
e_kb449.book  Page 177  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM