Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
178
7
Ayarlar
Baþlangýç tarih ve saat ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Ayrýca, kamerada tarihin 
görüntülenme þeklini de ayarlayabilirsiniz. [gg/aa/yy], [aa/gg/yy] veya [yy/gg/aa] 
seçebilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Tarih Ayarý] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Tarih Ayarý ekraný belirir.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [gg/aa/yy] kýsmýna hareket eder.
4
Tarih görüntüleme tipini seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
23
kullanýnýz.
5
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [24h] kýsmýna geçer.
6
[24h] veya [12h] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
7
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [Tarih Tipi] kýsmýna hareket eder.
Tarih ve Saatin Deðiþtirilmesi
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
4 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör 
düðmesi
Tarih Ayarı
MENU
İptal
Tarih Tipi
gg/aa/yy
Tarih
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Saat
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
e_kb449.book  Page 178  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM