Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
17
Baþlarken
1
Þarj cihazýný; pili ilk defa kameraya takmadan önce þarj etmek için, uzun süre 
kullanýlmadan bekleme sonrasýnda veya [Pil boþ durumda] mesajý göründüðünde 
kullanýnýz.
Not: AC fiþ kablosu “Listelenmiþ, Tip SPT-2 veya NISPT-2, 18/2 esnek kablo, 
nominal 125 V, 7A, minimum 6ft (1,8m)”
1
AC kablosunu þarj cihazýna D-BC8 takýnýz.
2
AC kablosunun fiþini elektrik prizine takýnýz.
3
Pili, PENTAX logosu görünecek þekilde þarj cihazýna takýnýz.
Pil þarj edilmekte iken þarj cihazýndaki þarj etme göstergesi kýrmýzý olarak yanar 
ve þarj iþlemi bittiði zaman bu ýþýk yeþile döner.
4
Þarj etme iþlemi bittiðinde pili þarj cihazýndan çýkarýnýz.
Pilin Þarj Edilmesi
• Pili tam doldurmak amacýyla þarj edilmesi için gereken süre yaklaþýk olarak 
(maksimum) 100 dakikadýr. Pilleri þarj etmek için uygun olan ortam sýcaklýðý, 
0°C - 40°C (32°F - 104°F) deðerleri arasýndadýr. (Þarj süresi, ortam sýcaklýðý 
ve þarj koþullarý nedeniyle deðiþiklik gösterebilir.)
• Pili, kamerayý kullandýðýnýz gün veya kullanýmdan bir gün önce þarj etmeniz 
tavsiye edilmektedir.
• Eðer pil þarj edildikten sonra çok çabuk þekilde bitiyorsa, kullaným ömrünü 
doldurmuþ demektir. Pili yenisi ile deðiþtiriniz.
Elektrik prizine
Þarj göstergesi
AC kablosu
1
2
Pil þarj cihazý
3
Þarj yapýlýrken:
Kýrmýzý yanar
Þarj bitince:
Yeþil yanar
e_01_kb449.fm  Page 17  Wednesday, January 30, 2008  4:29 PM