Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
179
7
Ayarlar
8
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çerçeve, [Tarih] kýsmýna hareket eder.
9
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, ay kýsmýna geçer.
10
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
ay’ý deðiþtiriniz.
Gün ve yýlý da ayný þekilde deðiþtiriniz.
Sonra, saati deðiþtiriniz.
Eðer 6. Adýmda [12h] seçtiyseniz, ayara uygun 
olarak “AM” ve “PM” arasýnda deðiþiklik yapýlabilir.
11
4 düðmesine basýnýz.
Ayarlar yapýlmýþtýr.
12
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
e_kb449.book  Page 179  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM