Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
180
7
Ayarlar
“Baþlangýç Ayarlarý (Ekran Dili, Tarih ve Zaman Ayarý)” (s.29) kýsmýnda seçilmiþ 
olan tarih ve saat Bulunulan Yer Saati ayarý olarak iþlev görür.
Bulunduðunuz Þehrin dýþýndaki baþka bir þehrin saatini de görüntüleyebilirsiniz 
(Dünya Saati). Bu, yurtdýþýndayken fotoðraf çektiðinizde kullanýþlýdýr.
1
[H Ayar] menüsünde [Dünya Saati] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Dünya Saati ekraný belirir.
3
[X (Gidilen yer)] veya 
[
W (Bulunulan yer)] seçmek üzere 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
X (Gidilen yer)
: Gidilen yer þehri olarak 
belirlenen þehirdeki zamaný 
gösterir.
W (Bulunulan yer) : Bulunulan yer þehri olarak belirlenen þehirdeki 
zamaný gösterir.
4
[X (Gidilen yer)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.
5
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Gidilen yer ekraný görünür. Mevcut olarak seçili 
þehir haritada yanýp söner.
6
Gidilen yer þehrini deðiþtirmek için 
dört-yollu düðmeyi (
45) kullanýnýz.
Gidilen yerin konumu ve bulunulan yer ile gidilen 
yer arasýndaki saat farký belirir.
Dünya Saati Ayarý
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
4 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Deklanþör 
düðmesi
DST
DST
DST
OFF
Dünya Saati
MENU
Bulunulan yer
İstanbul
Gidilen yer
İstanbul
Saat seç
12:00AM
İptal
Tamam
Tamam
Gidilen yer
Yaz/Kış
İstanbul
MENU
OK
Tamam
İptal
+ 0 : 0 0
e_kb449.book  Page 180  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM