Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
181
7
Ayarlar
7
[Yaz/Kýþ] (DST) seçmek için dört-yollu düðmeyi (3) kullanýnýz.
8
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (45
kullanýnýz.
Gidilen yer þehri yaz saati kullanýyorsa [O (Açýk)] seçiniz.
9
4 düðmesine basýnýz.
Dünya Saati ayarý kaydedilmiþtir.
10
[W (Bulunulan yer)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (3
kullanýnýz.
Ayný þekilde 5. ila 9. Adýmlarda belirtildiði gibi konumu ve geçerli saati ayarlayýnýz.
11
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
e_kb449.book  Page 181  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM