Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
183
7
Ayarlar
[Standart] veya [Tarih] arasýndan klasör ismi stilini seçebilirsiniz. [Tarih] seçtiðiniz 
zaman, resimler ve ses dosyalarý çekim/kayýt tarihinin farklý klasörlerinde kaydedilir.
Klasör Ýsmi
Örnek:
1
[H Ayar] menüsünde [Klasör Ýsmi] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
3
[Standart] ya da [Tarih] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23
kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Fotoðraf Klasör Ýsminin Deðiþtirilmesi
Standart
xxxPENTX (xxx, 3-basamaklý klasör numarasý olduðu yerde.)
Tarih
xxx_ggaa (3 basamaklý klasör numarasý_ay gün)
• [Tarih Tipi] ayarýný [aa/gg/yy] olarak belirlerseniz, klasör ismi “xxx_aagg” 
olarak belirir (3 basamaklý klasör numarasý_gün ay).
• Bir fotoðraf klasörünün kapasitesi maksimum 500 dosyadýr. Dosyalarýn 
sayýsý 500’e ulaþtýðý zaman yeni bir klasör otomatik olarak oluþturulur.
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
DCIM
DCIM
100
100PENTX
DCIM
DCIM
100
101
102
100PENTX
101_0126
102_0130
DCIM
DCIM
100
101
100PENTX
101_0126
[Standart] seçildiði zaman
(Çekim tarihi: Ocak 26)
[Tarih] olarak deðiþtirdiðiniz 
zaman (Çekim tarihi: Ocak 26)
Bir sonraki sefer resim çektiðiniz 
zaman (Çekim tarihi: Ocak 30)
e_kb449.book  Page 183  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM