Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
185
7
Ayarlar
Fotoðraf çekmek ya da TV’de fotoðraflarý izlemek için çýkýþ formatýný 
(NTSC ya da PAL) seçebilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Video Out] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
3
[NTSC] ya da [PAL] seçmek için dört-yollu düðmeyi (23
kullanýnýz.
TV’nin çýkýþ formatýyla eþleþtirmek üzere video çýkýþ formatýný seçiniz.
4
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
Video Çýkýþ Formatýnýn Deðiþtirilmesi
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
e_kb449.book  Page 185  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM