Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
186
7
Ayarlar
LCD ekranýn parlaklýk seviyesini yedi seviyede ayarlayabilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Parlaklýk Svysi] seçiniz.
2
Parlaklýðý ayarlamak için dört-yollu düðmeyi (45) kullanýnýz.
Sola doðru kaydýrýnýz : LCD ekraný karartýr.
Saða doðru kaydýrýnýz : LCD ekraný parlak hale getirir.
3
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
LCD Ekran Parlaklýðýnýn Ayarlanmasý
4/Display düðmesine 1 saniyeden daha fazla bir süre için basýlý tuttuðunuzda, 
LCD ekran belli bir zaman süresi için daha parlak hale gelir. (LCD Parlak Modu) 
LCD ekraný dýþ mekanlarda veya daha aydýnlýk olan yerlerde kullanýrken 
kullanýþlýdýr. (1s.36, s.37)
Bu fonksiyon aþaðýdaki koþullar alatýnda mevcut deðildir.
-  Menü ya da Mod Paleti görüntülendiði zaman.
-  Ses Kaydý modunda.
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
Oynatým 
düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
4/Display düðmesi
e_kb449.book  Page 186  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM