Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
187
7
Ayarlar
Belli bir süre için herhangi bir iþlem yapmayarak kamerayý terk ettiðinizde, 
LCD ekranýn otomatik olarak kararmasýný ayarlayarak pilin daha az güç harcamasýný 
saðlayabilirsiniz. Güç Tasarrufu etkin olduðunda LCD ekran kararýr; normal parlaklýða 
dönmek için herhangi bir düðmeye basýnýz.
1
[H Ayar] menüsünde [Güç Tasarrufu] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
3
[2 dk.], [1 dk.], [30 sn.], [15 sn.], [5 sn.] veya [Kapalý] seçmek 
için dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
4
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
Güç Tasarrufu Ayarý
Güç Tasarrufu fonksiyonu aþaðýdaki koþullarda çalýþmayacaktýr.
-  Oynatým modunda
-  USB kablosu baðlý olduðu zaman
-  Film çekimi yapýlýrken
-  Video çýkýþý esnasýnda
-  AC adaptörü kullanýldýðýnda
-  LCD güçlendirme fonksiyonu kullanýlýrken
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
e_kb449.book  Page 187  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM